पंचकर्म उपचार कसे कार्य करतात ??? : सहज सोपे सरळरित्या

मराठी व्याकरण आठवतयनं??? त्यात जसे आपण समास शिकलोय तसाच पंचकर्म हा सामासिक शब्द तयार झालाय.  पंचकर्म म्हणजे पाच कर्मांचा समूह. ते कोणते तर अनुक्रमे वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य आणि रक्तमोक्षण. ह्यांचे फायदे नुकसान, कोणी कारावे कोणी करु नये हे वेगळ्या ब्लॉग मध्ये सविस्तर बघू. आजच्या विषयला धरुन पुढे जाऊ.

कुठला ही पदार्थ  किंवा पाककृती करतांना त्याला जसे पूर्व तयारी, कृती आणि नंतरची आवरावर असते तसेच पंचकर्म ह्या विधीला सुद्धा पूर्वकर्म, प्रधानकर्म आणि उत्तरकर्म किंवा पश्चात कर्म असतात.

पंचकर्माचा समावेश उपयोग आयुर्वेदात शोधण चिकित्सा म्हणून मुख्यत्वे वर्णन केलं आहे.  शोधण म्हणजे नेमके काय तर शरीरातील दूषित पदार्थ म्हणजे दोष बाहेर काढणे. पण ह्याची गरज काय? हेच दोष शरीरात राहून व्याधी घटक म्हणून कार्य करतात आणि व्याधी निर्मिती घडून आणतात. त्यामुळे ह्यांना म्हणजेच दोषांना शोधण क्रिया (पंचकर्माद्वारे ) बाहेर काढणे गरजेचे आहे.

पूर्वकर्म:   कुठलेही मोठे कार्य करतांना त्याची आपण  पूर्व तयारी करतो,  तसेच पंचकर्म करतांना पूर्वकर्म करणे तेवढीच  गरजेचे असते.

पूर्वकर्ममध्ये   दोन गोष्टी महत्वाच्या त्यात समाविष्ट आहेत 1. स्नेहन आणि 2. स्वेदन .

स्नेहन : स्नेह म्हणजे स्निग्ध पदार्थ. शरीरात स्निग्ध पदार्थ प्रविष्ट करणे म्हणजे स्नेहन . हे करायला दोन मार्गाद्वारे शरीरात प्रविष्ट केले जाते. १ . बाह्य मार्ग   २.अभ्यांतर मार्ग

बाह्य स्नेहन : शरीरावर बाहेरुन तेल आदि स्निग्ध पदार्थ लावून ते जिरेल अशा पद्धतीने हळुवारपणे संपूर्ण शरीरावर चोळणे म्हणजे बाह्य स्नेहन.

अभ्यांतर स्नेहन :  पचेल एवढ्या मात्रेत स्नेह पिणे व तो वर्धमान मात्रेत प्रती दिवस वाढवणे  या प्रक्रियेला अभ्यांतर स्नेहन म्हणतात.  साध्या सोप्या भाषेत तूप पिणे.

स्वेदन : शरीराला उष्ण उपचारांनी स्वेद म्हणजे घाम आणण्या क्रियेला स्वेदन असे म्हणतात. ही क्रिया औषधी काढ्याला तापवून त्याच्या वाफेणी केली जाते.

वरील दोन्ही कर्म रोज ३, ५ किंवा ७ दिवस वैद्य तुमची प्रकृती, वय, अवस्था , अग्नि, दोष, बल यांचा विचार करुन ठरवतात.

 

पण स्नेहन आणि स्वेदन  कशासाठी ?

 वरील दोन्ही उपक्रम हे शरीरातील घट्ट चिकटलेले व लीन झालेले दोषांना द्रवीत करुन  सुट्टे करायला मदत करते.  त्यामुळे दोष हे कोष्ठात आणावायस मदत करतात. जेणे करुन ते जवळच्या बाह्या मार्गाने शरीरा बाहेर काढले जातील अगदी सहज रित्या.

दोनही प्रकारचे स्नेहन आणि स्वेदन हे पूर्वकर्म प्रामुख्याने वमन, विरेचन, रक्तमोक्षण पूर्वी आवश्यक रित्या केले जाते. तर बस्ती आणि नस्य कर्म करण्या पूर्वी बाह्या स्नेहन आणि स्वेदन आवश्यक असते.    

प्रधान कर्म किंवा मुख्य कर्म :

हा प्रधान कर्म  विधी एका दिवसाचा असतो. या मध्ये कोष्ठात आणलेले दोष जवळच्या मार्गाने बाहेर काढले जातात.  जसे,

वमन – आमाशयात आलेले दोष ऊर्ध्व मार्गाने तोंड वाटे  उलटीद्वारे

विरेचन –  पक्वाशयात  आलेले दोष अधोमार्गाने शौचा वाटे  जुळबाद्वारे

बस्ती – पक्वाशयात  असलेले दोष बस्ती औषधांद्वारे शौचा वाटे  शरीरात प्रविष्ट करुन अधोमार्गाने बाहेर काढले जातात

रक्तमोक्षण – रक्तामधील दोष सिराद्वारे जलौका किंवा syringe च्या सहाय्याने

नस्य – शिर व त्याच्या संलग्न अवयव मधील दोष नाका वाटे  बाहेर काढले जातात

 

पश्चातकर्म किंवा उत्तरकर्म :

मुख्य कर्म व्यवस्थितरीत्या पार पाडल्यावर केली गेलेली आहार योजना हे पश्चात कर्मात येते. प्रधान करमानंतर येणारा थकवा आणि पुनः शरीर बल वाढवण्यासाठी आहार हा महत्वाचा भाग असतो. तो सहज पणे पाचवा या साथी प्रथम कोष्ण जलपान, कढण, पातळ पेज, खिचडी आणि मग भाकरी भाजी अशी उपाययोजना केली जाते . या प्रक्रियेला साधारण ३ ते ५ दिवसांचा कालावधी लागतो.

पश्चातकर्म किंवा उत्तरकर्म यांची आवश्यकता :

पंचकर्म नंतर शरीर बल हे अल्प असते व अग्नि किंचित मंद झालेला असतो त्यामुळे त्यावर लगेच पचायला जड असे पदार्थ सेवन केल्यास बलहानी होऊन उपद्रव स्वरूप नवीन व्याधी उत्पत्ति होऊ शकते. ते टाळण्यासाठी हा उपक्रम. आणि ह्या विधीने पंचकर्म केलयवर आहार सेवनाने अल्प जे दोष शरीरात राहतात त्यांचे  देखील पाचण होण्यास मदत होते.

अशा प्रकारे संपूर्ण विधिने केलेले पंचकर्म शरीरातील दोष बाहेर काढून तुमचे स्वास्थ्य टिकवण्यास मदत करते.

 

Read More

Strong from Within: Ayurvedic Management of Osteoporosis

Osteoporosis is a common, often silent, condition that affects millions of people, primarily women, as they age. It weakens bones, making them fragile and more prone to fractures. Osteoporosis may lead to diseases like lower back pain, spondylitis, slipped disc, joint pain, etc.

While conventional medicine offers medications for managing osteoporosis, Ayurveda, the ancient system of holistic healing from India, provides a natural and comprehensive approach to supporting bone health. In this blog, we will explore the causes and risk factors of osteoporosis, delve into Ayurvedic principles regarding it, and discuss natural treatments for maintaining strong and healthy bones.

Understanding Osteoporosis in Ayurveda

In Ayurveda, bone health is closely linked to the balance of Vaata dosha, which governs movement and the nervous system. Osteoporosis is often seen as a manifestation of aggravated Vaata, leading to dryness and brittleness in the bones. In Ayurveda, preventing and managing osteoporosis involves pacifying Vaata while also addressing dietary and lifestyle factors.

Causes and Risk Factors

Aging: As people age, their bones naturally lose density, increasing the risk of osteoporosis.

Hormonal Changes: In women, the drop in estrogen during menopause can accelerate bone loss.

Dietary Deficiencies: A lack of essential nutrients, especially calcium and vitamin D, can weaken bones.

Sedentary Lifestyle: Lack of physical activity can lead to muscle weakness and bone loss.

Family History: A family history of osteoporosis increases the risk.

 

Ayurvedic Management of Osteoporosis

Ayurveda focuses on treating the root cause rather than fixing the symptoms. As we have seen Osteoporosis is due to Vaata imbalance, so it is necessary to fix it by doing some dietary changes, lifestyle modification, and with some ayurvedic & panchakarma treatment.

Dietary Changes: Ayurveda places great importance on dietary choices for bone health. Include foods rich in calcium, such as leafy greens, sesame seeds, dairy (if tolerated), and almonds. Additionally, focus on foods that balance Vaata, like whole grains, ghee, and cooked foods.

Herbal Remedies: Ayurvedic herbs such as Ashwagandha, Guggul, Bala, Dashmool and Shatavari are known for their bone-strengthening properties. They can be consumed as part of an Ayurvedic regimen or in supplement form.

Abhyanga (Self-Massage): Abhyanga, the practice of self-massage with warm herbal oils, can promote relaxation, reduce Vaata, and nourish the bones. Oil like sesame, coconut, and groundnut oil can be used for abhyanga at home.

Yoga and Exercise: Yoga poses that focus on balance, strength, and flexibility can be instrumental in managing osteoporosis. Weight-bearing exercises, such as walking, can also help improve bone density.

Lifestyle Adjustments: Maintaining proper posture, avoiding overexertion, and managing stress through practices like meditation and Pranayama (breath control) are essential for preventing and managing osteoporosis.

Panchakarma: Ayurvedic detoxification procedures, such as Sarvang Snehan (Therapeutic ayurvedic massage), Sarvang Swedan (Therapeutic Steam), Basti (Therapeutic Enema), Shashtik Pinda Sweda can help for building the strength of bone tissues, eliminate toxins and balance Vaata, which is often aggravated in osteoporosis.

 

For a personalized treatment plan, consult at Ayurvidhi Clinic. At Ayurvidhi Clinic we recognize that each individual’s constitution (Prakriti) and imbalances (Vikriti) are unique, and treatments are tailored accordingly to that. We will assess your specific condition and recommend a holistic approach that combines dietary and lifestyle changes, herbal remedies, and treatments.

Osteoporosis can be a concerning condition, but Ayurveda provides a natural and holistic approach to supporting bone health. By addressing the root causes of osteoporosis, adopting a balanced lifestyle, and incorporating Ayurvedic treatments, you can not only manage the condition but also work towards preventing it. Remember that Ayurvedic treatments may take time to show results, so patience and consistency are key. With dedication to these natural therapies and guidance from an Ayurvedic practitioner, you can maintain strong and healthy bones as you age.

For more quarries please kindly leave comment or mail us at info@ayurvidhiclinic.com

For consultation and check please call on our clinic number given in contact section.

Read More

Relieving Knee Pain with Ayurveda

Knee pain is a common ailment that affects people of all ages and can significantly impact one’s quality of life. Whether it’s due to an injury, arthritis, or overuse, the discomfort and limitation in mobility can be frustrating. While conventional treatments like pain relievers and surgery are available, Ayurveda, the ancient Indian system of medicine, offers a holistic approach to managing and treating knee pain. In this blog, we will explore the causes of knee pain, Ayurvedic principles behind it, and natural treatments to find lasting relief.

Understanding Knee Pain in Ayurveda:

In Ayurveda, knee pain is often attributed to an imbalance in the Vata dosha, which represents the elements of air and ether. When Vata is aggravated, it can cause dryness, stiffness, and pain in the joints. However, other doshas can also play a role, especially in cases where inflammation is present, such as in rheumatoid arthritis.

Common Causes of Knee Pain:

  1. Osteoarthritis: This is the most common form of arthritis and occurs when the protective cartilage that cushions the ends of the bones wears down over time.
  2. Rheumatoid Arthritis: An autoimmune disorder where the body’s immune system attacks the synovial (lining of the membranes that surround the joints), causing pain and inflammation.
  3. Injuries: Knee injuries, such as ligament tears (ACL or MCL) or meniscus tears, can lead to chronic knee pain.
  4. Overuse: Repetitive strain on the knee joint, often seen in athletes and individuals with physically demanding jobs, can result in pain and discomfort.

Ayurvedic Treatments for Knee Pain:

Ayurveda emphasizes on treating the root cause, so first (@ Ayurvidhi Clinic) we diagnose according to Ayurvedic way by taking detailed case history. As per it by making final Diagnosis we start treatment as per dosha and the disease.

  1. Diet and Nutrition: Ayurveda emphasizes the importance of a balanced diet to maintain healthy joints. Foods rich in anti-inflammatory properties, such as ginger, turmeric, and garlic, can help reduce knee pain. Ghee (clarified butter) is also beneficial for lubricating the joints.
  2. Herbal Remedies: Ayurvedic herbs like Ashwagandha, Dashamool, Guggul are known for their anti-inflammatory and pain-relieving properties. They can be consumed in various forms, including capsules, tablets or as part of Ayurvedic formulations.
  3. Massage and Other Therapy: Abhyanga, (the practice of self-massage with warm herbal oils) can alleviate knee pain. Mahanarayan oil, which contains a blend of herbs, is commonly used for joint pain relief. Few other treatments like Pottali Massage, Janu Basti (putting oil on the knee for specific timing) helps to relieve the pain also helps in painless movement of the joint.
  4. Basti: A course of basti helps to elevate the pain of knee by providing the nourishment and keeping the Vaata doshas in check which is a major cause for Knee pain.

Treatment and medicine mentioned above are only for the purpose of information please consult to your Ayurveda Doctor before consuming any ayurvedic medicine.

At Ayurvidhi Clinic (Ayurveda Panchakarma Treatment Centre) we provide best ayurvedic & panchakarma treatment for knee pain and other joint pain problem.

Read More